Bachelor

.หลักสูตรบัณฑิต 

1.
ชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร : 25511831111103   คุรุสภาให้การรับรับรอง 
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ชื่อย่อ  : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)  
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma in Teaching Profession ชื่อย่อ  : Grad.Dip. (Teaching Profession) 

3. วิชาเอก : ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต   

5. รูปแบบของหลักสูตร      5.1 รูปแบบ : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษา จำนวน 3 ภาคเรียน ( 1 ปีการศึกษา กับ 1 ภาคเรียน)                           
       5.2 ประเภทของหลักสูตร : เป็นหลักสูตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต         
       5.3 ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาใช้ภาษาไทยเป็นหลักและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา         
       5.4 การรับผู้เข้าศึกษา : รับนักศึกษาสัญชาติไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี         
       5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก          
       5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  
6. การดำเนินการหลักสูตร  วัน-เวลา การจัดการเรียนการสอน  1 วัน-เวลา ดำเนินการ 

-วัน-เวลาราชการปกติวันจันทร์-ศุกร์เวลา 08.00-16.30 .   สำหรับรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  -นอกวัน-เวลาราชการวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 08.30-17.30 . 
สำหรับรายวิชาความรู้และทักษะวิชาชีพ-วิชาการ 

ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนมิถุนายน-กันยายน                                   

ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของปีถัดไป  

โครงสร้าง  

คณาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทสาขาวิชาชีพครู         

กลับสู่หน้าแรก